ยินดีต้อนรับ เข้าสู้ Blogger นางสาวมิ่งขวัญ วิชัย ค.บ.1 ชีววิทยา หมู่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

เซลล์พืชและอวัยวะภายในเซลล์

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษInformation technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์, การสื่อสาร และข้อมูลแบบมัลติมีเดีย ซึ่งในแต่ละกลุ่มนี้ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อีกมากมาย องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้
วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ  น.ส. มิ่งขวัญ    สกุล  วิชัย    ชื่อเล่น มิ่ง
ค.บ. 1 ชีววิทยา  หมู่ 2
รหัสนักศึกษา 554152069
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คติประจำใจ   ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

การเข้าชมบล็อกนี้ คุณได้รับความรู้มากหรือน้อยเีพียงใด